Zoekresultaten

  • De laatste tijd, één, misschien twee jaar, merken we bij de gemeente Nijmegen terughoudendheid bij het toekennen van briefadressen bij twee groepen. De eerste groep zijn de hernieuwkomers, zoals de gemeente hen noemt. Mensen die niet geboren zijn in Nederland, de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen en vervolgens meerdere jaren in een ander land hebben gewoond. Wanneer ze terugkeren naar Nederland, zijn ze kennelijk hernieuwkomer. Deze term kan ik bij de IND niet terugvinden met een zo...

  • Dag, ik heb een klacht ontvangen over het door de gemeente niet nakomen van een toezegging om een reststrook van een bepaalde omvang aan klager te verkopen. De toezegging zou zijn gedaan aan een rechtsvoorganger van klager. De gemeente ontkent de toezegging en wil wel een strook grond verkopen, maar niet van de omvang die klager wil. Het is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Volgens mij zijn de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 9:8 Awb niet van toepassing. Moeten we de klacht behan...

  • Situatieschets: Ondernemers konden en mochten sinds lange tijd ijs verkopen met hun mobiele ijskiosk in de binnenstad van de gemeente Y. Aan de verkoop van ijs komt echter een eind. De gemeente Y heeft haar standplaatsenbeleid aangepast en de mobiele ijskiosk is niet meer toegestaan in de binnenstad. Gevolg: permanente schade. Bezwaar: We proberen een regeling te treffen met gemeente Y. Helaas, dat mislukt. Dan maar een formeel schadevergoedingsverzoek indienen (nadeelcompensatie). De gemeent...

  • Casus: thuiswonende student had in kader van zijn studie een bedrijfje. Dit moest hij stoppen door Corona. Hij heeft TOZO aangevraagd en ontvangen. 10.000 E. Bij de ouders, PW gerechtigd, is vervolgens een terug vordering gekomen van Huurtoeslag ivm 10000 E inkomen van zoon. Nu wordt TOZO teruggevorderd omdat het onterecht zou zijn, naast Stufi. Huurtoeslag kan niet terug gedraaid worden. Wat te doen?

  • Situatieschets: Het gaat om de beoordeling/behandeling van een bezwaarschrift van een MKB-ondernemer, een bakkerij. De bakkerij lijdt schade als gevolg van een (nieuwe) rondweg waardoor men niet meer automatisch langs de bakkerij rijdt. De schade is weliswaar vergoed, maar volgens de bakkerij heeft overheidsinstantie X (lees: de adviseur) de schadeomvang niet goed berekend. Bezwaar: De bakkerij aan wie ik rechtsbijstand verleen, wordt gehoord. De hoorzitting verloopt prettig. De bezwaarschrif...