Privacy statement

 • mrt 2021
 • Robin Mai Schroot
 • 4495
Robin Mai Schroot
Voor iedereen

Als je de Raadbaak gebruikt dan verwerken we bepaalde persoonsgegevens. De Nationale ombudsman verwerkt met jouw toestemming je persoonsgegevens. De Raadbaak is een platform waar leden op een persoonlijke manier in gesprek met elkaar gaan en ervaringen of kennis vanuit hun werk delen. Daardoor vinden we het belangrijk dat je naam, functie en werkgever zichtbaar zijn bij berichten of reacties die je deelt op de Raadbaak. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Doelstellingen

De Nationale ombudsman streeft met de verwerking van uw persoonsgegevens via Raadbaak de volgende doelstellingen na:

 • Het faciliteren van discussie en gedachtenvorming, en het in goede banen leiden hiervan (zie ook Huisregels).
 • Het actief deelnemen aan de discussie;
 • Feeling hebben, houden en krijgen met de discussies, meningen, gedachten en ideeën die ontstaan en worden geuit via de Raadbaak en het indien mogelijk opvolging geven daaraan. Dit doen we bijvoorbeeld door nader contact met jou op te nemen of je uit te nodigen om nader met ons van gedachten te wisselen.
 • Ook gebruiken we de op de Raadbaak geplaatste bijdragen en reacties als input voor – onder andere – signalering van problemen of onderzoeken. We willen luisteren naar, en leren van, leden van de Raadbaak. Dat doen we onder andere door het analyseren van de gespreksonderwerpen op de Raadbaak en de gevoerde discussies.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als je inlogt op de Raadbaak dan verwerken we de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, functie, werkgever. Je kunt aanvullende gegevens in je profiel opnemen. Ook deze gegevens worden verwerkt. Dit gaat dan om gegevens zoals titel, expertise, geslacht, profiel foto en daarnaast contactgegevens zoals mobiele telefoonnummers of je woonplaats. Je maakt zelf een keuze ten aanzien van de gegevens die je vastlegt in het profiel en wilt delen. Uiteraard verwerken we de (persoons)gegevens die je via het platform deelt middels reacties en bijdragen. Reacties en andere gegevens van openbare berichten kunnen door leden gedeeld worden via social media. Openbare bijdragen kunnen gedeeld worden met gegevens zoals naam, functie en werkgever. Bijdragen en reacties geplaatst in de privéomgeving zijn niet te delen. De gegevens van het profiel zijn niet vindbaar via openbare zoekmachines zoals Google, DuckDuckGo etc.

Hoe lang worden je gegevens verwerkt?

Je hebt de mogelijkheid je profiel te verwijderen. Je bent dan niet meer vindbaar op de Raadbaak en je profielfoto verdwijnt bij de door jou geplaatste reacties en bijdragen. We kunnen deze desgewenst ook voor je anonimiseren. Mocht je willen dat alle reacties en bijdragen die je hebt geplaatst worden geanonimiseerd, stuur dan een e-mail naar raadbaak@nationaleombudsman.nl. Ook kun je natuurlijk zelf individuele bijdragen en reacties verwijderen. Als je jouw gegevens verwijdert van het platform dan blijven deze gedurende 30 dagen in de back-up staan. De gegevens zijn dan nog beschikbaar voor de beheerders, maar zijn dan niet meer zichtbaar voor andere gebruikers van de Raadbaak. Na 30 dagen wordt de back-up gewist. De gebruikersnaam en gegevens over activiteiten op de Raadbaak blijven gedurende 12 maanden bewaard in het activitylog en - indien van toepassing – het errorlog. Na het verstrijken van deze termijn verdwijnen deze gegevens ook uit de genoemde logbestanden. Je gegevens, reacties en bijdragen blijven op het platform zichtbaar totdat: je een individuele bijdrage verwijdert, een profiel wordt verwijderd als je een verzoek doet aan de Nationale ombudsman om jouw gegevens van de Raadbaak te verwijderen, totdat de Raadbaak moderator een discussie van het platform verwijdert omdat deze niet meer actueel is of omdat deze in strijd is met de huisregels en tot het moment dat de Raadbaak inactief wordt.

Derden

De Nationale ombudsman maakt gebruik van een verwerker voor het beheer, het onderhoud, de hosting. Met deze verwerker heeft de Nationale ombudsman contractuele afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De Nationale ombudsman verstrekt geen gegevens aan derden tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.

Uw privacy rechten

U hebt een aantal rechten als de Nationale ombudsman uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
 • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar:

Nationale ombudsman
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: avg@nationaleombudsman.nl

Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens op de Raadbaak, dan kunt u daarover contact met de Nationale ombudsman opnemen. U kunt dan een e-mail sturen aan avg@nationaleombudsman.nl. Ook kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens

Functionaris gegevensbescherming

De Nationale ombudsman heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze ziet erop toe dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: avg@nationaleombudsman.nl.

Trefwoorden