Huisregels voor externen

Welkom op de Raadbaak en leuk dat je lid wilt worden.

Algemeen

Net zoals in de offline wereld zijn er regels nodig om alles goed te laten verlopen. Bij registratie op raadbaak.nl dien je de onderstaande huisregels en privacy statement te accepteren en je er aan te houden.

Wil je weten wat we met persoonsgegevens doen en hoe lang we deze bewaren? Lees dan de privacy statement hieronder.

Let op! De Raadbaak is een gedeeltelijk openbare community. Dat betekent dat berichten die je plaatst en geen gevoelige informatie bevatten door anderen gevonden kunnen worden. Houd hier rekening mee en mocht een openbaar bericht toch afgeschermd moeten worden dan kun je contact opnemen met de community manager.

Huisregels

Onze hoofddoelgroep zijn professionals die werken met kwetsbare burgers en die elkaar belangeloos willen helpen met vragen of problemen die je in je werk ervaart. Vragen, verhalen en elke andere vorm van kennisdeling kan hier geplaatst worden om jezelf of andere professionals te helpen. Om de relevant te houden voor deze doelgroep en wij kennisdeling belangrijk vinden hebben we ook een aantal regels om de focus op deze doelen scherp te houden.

 1. Voor het deelnemen aan de Raadbaak is een profiel nodig. Voor dit profiel moeten een aantal gegevens geregistreerd worden, waaronder naam, functie en werkgever. Gebruik voor het profiel je echte voor- en achternaam, nooit de naam van een ander. Profielen onder pseudoniem of een valse naam zijn niet toegestaan en worden verwijderd.
 2. Op de Raadbaak worden gesprekken en reacties gemonitord. Indien iemand zich niet aan de huisregels houdt en eenmalig of meermalig een waarschuwing heeft gehad dan behoud de Raadbaak zich het recht om het profiel te verwijderen en de desbetreffende persoon enige tijd de toegang te ontzeggen.
 3. Op de Raadbaak gaan we respectvol met elkaar om. Het voeren van een discussie of het bespreken van een mening is uiteraard toegestaan, maar mag niet leiden tot persoonlijke beledigingen of het bewust uitlokken van emotionele reacties.
 4. Plaats geen racistische, beledigende of kwetsende reacties (waaronder illustraties en filmpjes) en gebruik geen scheldwoorden. Respecteer ieders mening.
 5. Blijf on topic. Berichten over klachtbehandeling of off-topic onderwerpen worden verwijderd. Voor berichten over klachtbehandeling kun je terecht op: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht
 6. Schrijf duidelijk en begrijpelijk Nederlands. Onbegrijpelijk geformuleerde reacties kunnen worden verwijderd
 7. De Raadbaak is geen Marktplaats. Je kunt hier dus geen reclame maken, je diensten aanbieden in berichten (zelfpromotie), op zoek gaan naar klanten (acquisitie).
 8. De Nationale ombudsman mag het openbare gedeelte van de Raadbaak gebruiken voor communicatieve doeleinden, zoals promotie. Andere partijen mogen dit niet doen zonder toestemming. Hiervoor kun je contact opnemen met raadbaak@nationaleombudsman.nl
 9. De Nationale ombudsman kan contact opnemen naar aanleiding van een gesprek of reactie omdat je bijvoorbeeld een interessante suggestie hebt gedaan. Hiervoor gebruiken we de gegevens die in het profiel zijn opgenomen.

Privacy statement

Als je de Raadbaak gebruikt dan verwerken we bepaalde persoonsgegevens. De Nationale ombudsman verwerkt met jouw toestemming je persoonsgegevens. De Raadbaak is een platform waar leden op een persoonlijke manier in gesprek met elkaar gaan en ervaringen of kennis vanuit hun werk delen. Daardoor vinden we het belangrijk dat je naam, functie en werkgever zichtbaar zijn bij berichten of reacties die je deelt op de Raadbaak. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Doelstellingen

De Nationale ombudsman streeft met de verwerking van uw persoonsgegevens via Raadbaak de volgende doelstellingen na:

 • Het faciliteren van discussie en gedachtenvorming, en het in goede banen leiden hiervan (zie ook Huisregels).
 • Het actief deelnemen aan de discussie;
 • Feeling hebben, houden en krijgen met de discussies, meningen, gedachten en ideeën die ontstaan en worden geuit via de Raadbaak en het indien mogelijk opvolging geven daaraan. Dit doen we bijvoorbeeld door nader contact met jou op te nemen of je uit te nodigen om nader met ons van gedachten te wisselen.
 • Ook gebruiken we de op de Raadbaak geplaatste bijdragen en reacties als input voor – onder andere – signalering van problemen of onderzoeken. We willen luisteren naar, en leren van, leden van de Raadbaak. Dat doen we onder andere door het analyseren van de gespreksonderwerpen op de Raadbaak en de gevoerde discussies.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als je inlogt op de Raadbaak dan verwerken we de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, functie, werkgever. Je kunt aanvullende gegevens in je profiel opnemen. Ook deze gegevens worden verwerkt. Dit gaat dan om gegevens zoals titel, expertise, geslacht, profiel foto en daarnaast contactgegevens zoals mobiele telefoonnummers of je woonplaats. Je maakt zelf een keuze ten aanzien van de gegevens die je vastlegt in het profiel en wilt delen. Uiteraard verwerken we de (persoons)gegevens die je via het platform deelt middels reacties en bijdragen. Reacties en andere gegevens van openbare berichten kunnen door leden gedeeld worden via social media. Openbare bijdragen kunnen gedeeld worden met gegevens zoals naam, functie en werkgever. Bijdragen en reacties geplaatst in de privéomgeving zijn niet te delen. De gegevens van het profiel zijn niet vindbaar via openbare zoekmachines zoals Google, DuckDuckGo etc.

Hoe lang worden je gegevens verwerkt?

Je hebt de mogelijkheid je profiel te verwijderen. Je bent dan niet meer vindbaar op de Raadbaak en je profielfoto verdwijnt bij de door jou geplaatste reacties en bijdragen. We kunnen deze desgewenst ook voor je anonimiseren. Mocht je willen dat alle reacties en bijdragen die je hebt geplaatst worden geanonimiseerd, stuur dan een e-mail naar raadbaak@nationaleombudsman.nl. Ook kun je natuurlijk zelf individuele bijdragen en reacties verwijderen. Als je jouw gegevens verwijdert van het platform dan blijven deze gedurende 30 dagen in de back-up staan. De gegevens zijn dan nog beschikbaar voor de beheerders, maar zijn dan niet meer zichtbaar voor andere gebruikers van de Raadbaak. Na 30 dagen wordt de back-up gewist. De gebruikersnaam en gegevens over activiteiten op de Raadbaak blijven gedurende 12 maanden bewaard in het activitylog en - indien van toepassing – het errorlog. Na het verstrijken van deze termijn verdwijnen deze gegevens ook uit de genoemde logbestanden. Je gegevens, reacties en bijdragen blijven op het platform zichtbaar totdat: je een individuele bijdrage verwijdert, een profiel wordt verwijderd als je een verzoek doet aan de Nationale ombudsman om jouw gegevens van de Raadbaak te verwijderen, totdat de Raadbaak moderator een discussie van het platform verwijdert omdat deze niet meer actueel is of omdat deze in strijd is met de huisregels en tot het moment dat de Raadbaak inactief wordt.

Derden

De Nationale ombudsman maakt gebruik van een verwerker voor het beheer, het onderhoud, de hosting. Met deze verwerker heeft de Nationale ombudsman contractuele afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De Nationale ombudsman verstrekt geen gegevens aan derden tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.

Uw privacy rechten

U hebt een aantal rechten als de Nationale ombudsman uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
 • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar:

Nationale ombudsman
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Het e-mailadres dat u kunt gebruiken is: avg@nationaleombudsman.nl

Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens op de Raadbaak, dan kunt u daarover contact met de Nationale ombudsman opnemen. U kunt dan een e-mail sturen aan avg@nationaleombudsman.nl. Ook kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

De Nationale ombudsman heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze ziet erop toe dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: avg@nationaleombudsman.nl.